Home

Huurdersvereniging Brederode:  algemene informatie


Huurdersvereniging Brederode komt op voor de belangen van alle huurders die bij Brederode Wonen een woning huren.

Wij hebben het hele jaar door overleg met Brederode Wonen en kaarten hierbij onderwerpen aan die voor onze huurders van belang zijn. Denk aan:

  • Hoeveel mogen de huren het komend jaar in prijs verhoogd worden?
  • Hoeveel woningen kan de verhuurder verkopen?
  • Kan er op het vlak van energiebesparing iets gedaan worden? 
  • Wat doet de verhuurder met het service abonnement? 
  • Zijn er nog genoeg betaalbare huurwoningen voor de laagste inkomens? 

Voor bepaalde onderwerpen geldt instemmingsrecht, wat betekent dat Brederode Wonen, als verhuurder, onze instemming moet krijgen alvorens het te mogen uitvoeren. Ook overleggen wij elk jaar met de gemeente Bloemendaal en de gemeente Velsen. Wij brengen hierbij uw belangen naar voren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden van onze vereniging, zodat wij een zo sterk mogelijke achterban hebben. Wordt daarom lid van ons als u dat nog niet bent! Als u lid bent kunnen wij u actief betrekken bij alles wat wij doen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan ons ledenpanel.

Let op: de huurdersvereniging kan u niet helpen met reparatieverzoeken voor uw woning. Hiervoor moet u contact opnemen met Brederode Wonen.

——————————————————————————————————————————

 Extra ALV 3 juli 2018

Ondanks het mooie zomerweer en het WK voetbal op tv mochten we 25 leden ontvangen op de extra ingelaste ALV van 3 juli 2018.

Op de agenda stond een aanvulling van de statuten en het aanpassen van het huishoudelijk reglement.

Er werden veel vragen gesteld waaruit een betrokkenheid bleek. Maar helaas bestonden er ook nog enkele misverstanden. Deze konden opgehelderd worden waardoor de voorstellen uiteindelijk unaniem werden aangenomen.

Wel werd er door de leden nadrukkelijk gevraagd om stemmen via volmacht en schriftelijk stemmen mogelijk te maken. Het HVB bestuur heeft toegezegd dit in de bestuursvergadering van september 2018 te behandelen.

Naast enkele vragen over verduurzaming en doorstromen voor ouderen werd ook de aanstelling van de nieuwe secretaris Dominique Barnhoorn behandeld. Zij stelde zichzelf voor en werd met unanieme instemming door de leden verwelkomt.

 

Bijeenkomst 15 mei 2018: prestatieafspraken 

Op 15 mei hielden Huurdersvereniging Brederode samen met Bewonerskern Pre de eerste themabijeenkomst over de PRESTATIEAFSPRAKEN voor huurders in de gemeente Bloemendaal. Zij werden ondersteund door de corporaties Brederode Wonen en Pre Wonen en gefaciliteerd door de gemeente Bloemendaal.

 De prestatieafspraken worden jaarlijks door de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers gemaakt. In de afspraken staan onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid van woningen, nieuwbouw, wonen & zorg, leefbaarheid etc.

 De huurdersverenigingen willen de mening van hun leden inbrengen bij deze afspraken. Hiervoor werd deze bijeenkomst georganiseerd en goed en met enthousiasme bezocht.

 Van de 45 aanwezige huurders gaf 95% na de bijeenkomst aan een volgende keer weer te willen komen. Daarnaast kregen de huurdersvertegenwoordigers reacties van mensen die graag hadden willen komen, maar gezien het tijdstip niet konden of huurder in Velsen zijn. Aan deze mensen werd uitgelegd dat de bijeenkomsten de ene keer ‘s avonds en een andere keer weer overdag gehouden worden. Dit om ook huurders tegemoet te komen die ‘s avonds liever niet van huis gaan. En dat er voor de huurders in Velsen in 2017 een bijeenkomst is geweest.

 Misschien volgend jaar weer een bijeenkomst in Velsen of als dat lukt zelfs beide gemeenten? Dat moet nog blijken uit de eindevaluatie over deze ronde en de uiteindelijke opbrengst binnen de prestatieafspraken.

U ontvangt op een later tijdstip meer informatie hierover.

Bent u niet aanwezig geweest op de bijeenkomst maar wilt u wel uw mening geven over de stellingen? Dat kan. Begin juni komen de stellingen aan bod in de digitale enquête van de huurdersvereniging. Ontvangt u deze enquête nog niet? Geeft u zich dan op via: huurdersverenigingbrederode@gmail.com

 

—————————————————————————————————————————–

Contact met onze leden via e-mail

In 2018 zijn wij bezig onze leden op een nieuwe manier te benaderen: namelijk via een digitale nieuwsbrief en digitale enquêtes.

Deze nieuwe vorm gaan wij toepassen naast de huidige middelen. Deze blijven dus gewoon bestaan.

Op 16 februari is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Heeft u deze niet gekregen? Misschien hebben wij geen (juist) e-mailadres van u. Wilt u ons uw e-mailadres toesturen op huurdersverenigingbrederode@gmail.com? Dan controleren wij of u goed in ons systeem staat.

U kunt zich op elk moment ook weer afmelden voor het digitale contact.

Wij bedanken iedereen die inmiddels gereageerd heeft en zich heeft opgegeven voor onze enquête .

—————————————————————————————————————————–

 

2018 speerpunten van Huurdersvereniging Brederode

In 2018 spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

-prestatieafspraken tussen de verhuurder, HVB en de gemeenten.  Wij voeren overleg met de gemeente Bloemendaal en met de gemeente Velsen.

meer contact met onze achterban

Wij gaan dit jaar onze achterban actief benaderen. O.a. via een digitale mailing waarin periodiek uw mening over een onderwerp wordt gevraagd. De eerste mailing is inmiddels, in februari , verzonden.

 

Om uw belangen goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders lid worden.

Bent u nog geen lid van ons? Wordt het dan nu! Denk mee met HVB!