Terugblik op onze ALV van 13 maart en vooruitblik

Dinsdag 13 maart wat het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er stond een belangrijk punt op de agenda, de statutenwijziging, waarmee de leden van HVB het stemrecht krijgen om via het HVB bestuur hun bindend advies uit te brengen bij een eventuele fusie door Brederode Wonen met een andere corporatie.

Hoewel Brederode Wonen aangeeft niet in fusieonderhandelingen te zijn blijft elke keer dit punt, de angst voor fusie, reden voor leden van Brederode Wonen om tegen de omvorming ( van vereniging naar stichting) te stemmen. Enkele huurders gaven aan te vrezen door de omvorming hun invloed bij een eventuele fusie te verliezen. Binnen een stichting zijn er immers geen leden en is er hierdoor geen stemrecht meer. Deze invloed moeten zij dan via de HVB kunnen uitoefenen. HVB nam deze angst van haar leden serieus en kwam met een statutenwijziging. Hiermee krijgen de leden van HVB hetzelfde stemrecht als dan van de huidige ALV binnen de vereniging Brederode Wonen. Na een inleiding door de voorzitter en het beantwoorden van nog enkele vragen bleken de leden de nieuwe invloed te waarderen. Alle aanwezigen stemden unaniem VOOR de statutenwijziging. Dit maakt dat het bestuur van HVB bij een eventueel in de toekomst voorgenomen fusie van Brederode Wonen met een andere corporatie haar leden moet laten stemmen over het bindende advies.

Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat met deze wijziging in onze statuten de maximaal haalbare invloed van onze leden is gewaarborgd. Wij willen hierbij ook onze waardering uitspreken voor de opbouwende kritische inbreng van enkele onzer leden bij dit onderwerp.