Standpunt HVB over omvorming van Brederode Wonen

Brederode Wonen is voornemens om te vormen van vereniging naar stichting. De duidelijke motivatie vindt u op hun website. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft het standpunt dat de huurdersvereniging voldoende invloed heeft, o.a.  middels haar adviesrecht en wat eventuele fusie betreft zelfs instemmingsrecht. De Veegwet geeft een onnodige schijn van inspraak door aan de ALV van de vereniging Brederode Wonen zogenaamd meer bevoegdheden te geven. Het bestuur is van mening dat de omvorming naar stichting een positieve ontwikkeling is voor een  efficiëntere bedrijfsvoering van Brederode Wonen. De mogelijke gevolgen van de nieuwe Veegwet hebben juist een negatieve invloed op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en ook in financieel opzicht hebben zij een onnodig negatief effect. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft samen met de Woonbond en een juriste uitgebreid naar de materie gekeken voordat het dit standpunt innam. De leden van het bestuur die lid zijn van de vereniging Brederode Wonen zullen dan ook vóór de omvorming gaan stemmen.

Informatie avond HVB -BW 4 april

HVB en BW kijken terug op een goed bezochte avond met circa 60 bezoekers.

Besproken werd o.a. de financiële situatie bij Brederode Wonen en hoe HVB overlegd heeft met Brederode Wonen over het huurbeleid 2017. Ook werd uitgelegd hoe huurverhogingen worden vastgesteld en wat de landelijke regels zijn. Een van de regels is de huursombenadering. Over dit onderwerp vindt u een duidelijk filmpje op de site van Brederode wonen.

Tijdens de overleggen die HVB met Brederode Wonen in het najaar van 2016 heeft gevoerd is het uitgangspunt: “gelijke kwaliteit voor gelijke prijzen” vastgesteld. Dat betekent dat huizen van gelijke kwaliteit in principe zoveel mogelijk dezelfde huur zouden moeten hebben.  Dus bijv. binnen 1 straat met dezelfde woningen is het streven de huurverschillen onderling kleiner te maken. Een huurder die een streefhuur heeft die onder de 55% zit krijgt in 2017 een iets hogere huurverhoging dan bijv. een huurder die een streefhuur heeft van 75%. Huurders die een huur betalen die boven de 75% streefhuur ligt krijgen alleen een inflatieverhoging. (0,3%)

De huurverhogingspercentages voor dit jaar vindt u op de site van Brederode Wonen. Er is dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor de huurders van Brederode Wonen.

Ook werden kort de gevolgen van de Veegwet aangestipt. HVB zal in de komende maand met meer informatie hierover komen. Op dit moment zijn wij bezig uit te zoeken wat de gevolgen van deze wet precies zijn en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

HVB hoopt meer informatie over diverse onderwerpen dit jaar te kunnen geven aan alle huurders van Brederode Wonen.

Bent u nog geen lid, geef u dan nu op als lid. U kunt uw stem dan ook laten meetellen, en u bijvoorbeeld opgeven voor ons ledenpanel.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond: aarzel niet en bel, mail of schrijf ons.

 

Huurders betalen dit jaar gemiddeld 837 euro aan lokale lasten

De Woonbond meldt dat per gemeente de lokale lasten nogal kunnen verschillen. Het bedrag van 837 is een gemiddelde. Lokale lasten zijn: afvalstoffenheffing en rioolheffing, waterschapsbelasting. De goedkoopste gemeente voor huurders is de gemeente Nijmegen met 551 euro en de duurste gemeente is Midden-Delftland. Dit geldt voor 2017.

Vergelijken we bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal  en de gemeente Velsen met de gemeente Nijmegen dan zien we de volgende bedragen voor een 2 persoons huishouden:

soort heffing            Bloemendaal             Velsen          Nijmegen

afvalstoffenheffing         321 euro           334 euro          39 euro

rioolheffing                      128 euro           55 euro             98 euro

totaal:                              449 euro            389 euro        137 euro

Zie voor meer informatie deze link: lokale woonlasten

Om met andere gemeenten te vergelijken of te berekenen voor een of meerpersoonshuishouden klikt u hier: lokale woonlasten calculator

Slimme energiemeters niet altijd zo slim

Volgens de Woonbond blijkt uit een test dat de nieuwe slimme energiemeters , die steeds meer overal geïnstalleerd worden , niet altijd juist de hoeveelheid stroom en gas meten. Lees meer hierover in bijgaand Woonbond bericht.  Omdat wij in de ALV aandacht hebben gegeven aan veel energiezuinige tips vonden wij het op zijn plaats om u ook het laatste nieuws over dit soort meters te geven. Uiteindelijk gaat het bij de slimme meter erom dat mensen bewuster worden van hun energieverbruik.

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/slimme-energiemeters-laten-steken-vallen

speerpunten HVB voor 2017

HVB gaat in 2017 met de volgende onderwerpen aan de slag:

– energiebesparing/ duurzaamheid

– leefbaarheid

– ledenwerving en intensiever contact met de achterban

Huurdersorganisaties in de corporatiesector hebben op grond van de Woningwet 2015 een aantal extra bevoegdheden.

  • Ze mogen hun ‘zienswijze’ geven bij verkoop van huurwoningen
  • Ze kunnen een ‘bindende’ voordracht doen voor minstens een derde van de Raad van Toezicht van een corporatie
  • Ze hebben instemmingsrecht bij fusies tussen corporaties
  • Ze zijn sinds 1 juli 2015 volwaardig (overleg)partner bij het maken van lokale ‘prestatieafspraken’ op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten die afspraken samen maken.
Om goed de belangen van de huurders te kunnen vertegenwoordigen is het raadzaam voor huurders om lid te worden van hun huurdersvereniging. Zo kunt u uw stem laten horen.

 

Afschaffing verhuurdersheffing:mening van de politieke partijen

Een meerderheid van de politieke partijen is voor afschaffing van de verhuurdersheffing.

De verhuurdersheffing zorgt ervoor dat verhuurders een behoorlijk bedrag per jaar aan de Rijksoverheid moeten betalen. De huurders brengen dit bedrag uiteindelijk op. Dat leidt tot hogere huren.

Lees hier meer over via deze link:  verhuurderheffing

 

 

Energieprijzen 2017 vrijwel gelijk aan 2016

Volgens de laatste cijfers stijgen de energieprijzen in 2017 niet ten opzichte van 2016. Hoewel de belasting op energie vanaf 2008 is gestegen zijn bijv. de leverancierskosten weer gedaald, waardoor de netto stijging in 2017 t.o.v. vorig jaar niet spectaculair is.

Zie onderstaande link van de Woonbond voor meer informatie.

Natuurlijk is het altijd lonend om zuiniger met energie om te gaan omdat je dit gelijk in de uitgaven merkt. Wij geven u tips hierover op onze ALV op 14 maart. Kom ook naar deze avond! Zie verder onder het kopje ‘ algemene ledenvergaderingen’.

https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017

Wat verandert er voor huurders in 2017?

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2017

De Woonbond heeft aan het eind van dit jaar duidelijk op een rijtje gezet wat er voor huurders verandert in 2017. In bovenstaande link kunt u alles lezen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van dit jaar zijn:

– Als er een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast door de verhuurder geldt er nog maar 1 inkomensgrens waarboven die verhoging gerekend wordt. ( in 2016 waren dat twee inkomensgrenzen wettelijk gezien)

-Inkomensafhankelijke huurverhoging mag niet geheven worden bij personen die in 2017 al de AOW leeftijd bereikt  hebben en verder niet bij huishoudens die bestaan uit 4 personen of meer.

Prettige kerstdagen en een goed 2017!

Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode wenst alle huurders van Brederode Wonen prettige kerstdagen en een goed 2017!

 

Bent u nog geen lid van onze huurdersvereniging? Wij hopen u binnenkort als lid te begroeten. Uw mening telt. Wij overleggen regelmatig met Brederode Wonen en met de gemeente. U kunt ons mailen, schrijven of bellen om door te geven dat u lid wilt worden. Ook als u vragen heeft over huurdersonderwerpen horen wij het graag.