Categorie archief: uitleg begrippen

Terugblik op onze ALV van 13 maart en vooruitblik

Dinsdag 13 maart wat het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er stond een belangrijk punt op de agenda, de statutenwijziging, waarmee de leden van HVB het stemrecht krijgen om via het HVB bestuur hun bindend advies uit te brengen bij een eventuele fusie door Brederode Wonen met een andere corporatie.

Hoewel Brederode Wonen aangeeft niet in fusieonderhandelingen te zijn blijft elke keer dit punt, de angst voor fusie, reden voor leden van Brederode Wonen om tegen de omvorming ( van vereniging naar stichting) te stemmen. Enkele huurders gaven aan te vrezen door de omvorming hun invloed bij een eventuele fusie te verliezen. Binnen een stichting zijn er immers geen leden en is er hierdoor geen stemrecht meer. Deze invloed moeten zij dan via de HVB kunnen uitoefenen. HVB nam deze angst van haar leden serieus en kwam met een statutenwijziging. Hiermee krijgen de leden van HVB hetzelfde stemrecht als dan van de huidige ALV binnen de vereniging Brederode Wonen. Na een inleiding door de voorzitter en het beantwoorden van nog enkele vragen bleken de leden de nieuwe invloed te waarderen. Alle aanwezigen stemden unaniem VOOR de statutenwijziging. Dit maakt dat het bestuur van HVB bij een eventueel in de toekomst voorgenomen fusie van Brederode Wonen met een andere corporatie haar leden moet laten stemmen over het bindende advies.

Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat met deze wijziging in onze statuten de maximaal haalbare invloed van onze leden is gewaarborgd. Wij willen hierbij ook onze waardering uitspreken voor de opbouwende kritische inbreng van enkele onzer leden bij dit onderwerp.

 

Standpunt HVB over omvorming van Brederode Wonen

Brederode Wonen is voornemens om te vormen van vereniging naar stichting. De duidelijke motivatie vindt u op hun website. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft het standpunt dat de huurdersvereniging voldoende invloed heeft, o.a.  middels haar adviesrecht en wat eventuele fusie betreft zelfs instemmingsrecht. De Veegwet geeft een onnodige schijn van inspraak door aan de ALV van de vereniging Brederode Wonen zogenaamd meer bevoegdheden te geven. Het bestuur is van mening dat de omvorming naar stichting een positieve ontwikkeling is voor een  efficiëntere bedrijfsvoering van Brederode Wonen. De mogelijke gevolgen van de nieuwe Veegwet hebben juist een negatieve invloed op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en ook in financieel opzicht hebben zij een onnodig negatief effect. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft samen met de Woonbond en een juriste uitgebreid naar de materie gekeken voordat het dit standpunt innam. De leden van het bestuur die lid zijn van de vereniging Brederode Wonen zullen dan ook vóór de omvorming gaan stemmen.

Informatie avond HVB -BW 4 april

HVB en BW kijken terug op een goed bezochte avond met circa 60 bezoekers.

Besproken werd o.a. de financiële situatie bij Brederode Wonen en hoe HVB overlegd heeft met Brederode Wonen over het huurbeleid 2017. Ook werd uitgelegd hoe huurverhogingen worden vastgesteld en wat de landelijke regels zijn. Een van de regels is de huursombenadering. Over dit onderwerp vindt u een duidelijk filmpje op de site van Brederode wonen.

Tijdens de overleggen die HVB met Brederode Wonen in het najaar van 2016 heeft gevoerd is het uitgangspunt: “gelijke kwaliteit voor gelijke prijzen” vastgesteld. Dat betekent dat huizen van gelijke kwaliteit in principe zoveel mogelijk dezelfde huur zouden moeten hebben.  Dus bijv. binnen 1 straat met dezelfde woningen is het streven de huurverschillen onderling kleiner te maken. Een huurder die een streefhuur heeft die onder de 55% zit krijgt in 2017 een iets hogere huurverhoging dan bijv. een huurder die een streefhuur heeft van 75%. Huurders die een huur betalen die boven de 75% streefhuur ligt krijgen alleen een inflatieverhoging. (0,3%)

De huurverhogingspercentages voor dit jaar vindt u op de site van Brederode Wonen. Er is dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor de huurders van Brederode Wonen.

Ook werden kort de gevolgen van de Veegwet aangestipt. HVB zal in de komende maand met meer informatie hierover komen. Op dit moment zijn wij bezig uit te zoeken wat de gevolgen van deze wet precies zijn en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

HVB hoopt meer informatie over diverse onderwerpen dit jaar te kunnen geven aan alle huurders van Brederode Wonen.

Bent u nog geen lid, geef u dan nu op als lid. U kunt uw stem dan ook laten meetellen, en u bijvoorbeeld opgeven voor ons ledenpanel.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond: aarzel niet en bel, mail of schrijf ons.

 

Huurders betalen dit jaar gemiddeld 837 euro aan lokale lasten

De Woonbond meldt dat per gemeente de lokale lasten nogal kunnen verschillen. Het bedrag van 837 is een gemiddelde. Lokale lasten zijn: afvalstoffenheffing en rioolheffing, waterschapsbelasting. De goedkoopste gemeente voor huurders is de gemeente Nijmegen met 551 euro en de duurste gemeente is Midden-Delftland. Dit geldt voor 2017.

Vergelijken we bijvoorbeeld de gemeente Bloemendaal  en de gemeente Velsen met de gemeente Nijmegen dan zien we de volgende bedragen voor een 2 persoons huishouden:

soort heffing            Bloemendaal             Velsen          Nijmegen

afvalstoffenheffing         321 euro           334 euro          39 euro

rioolheffing                      128 euro           55 euro             98 euro

totaal:                              449 euro            389 euro        137 euro

Zie voor meer informatie deze link: lokale woonlasten

Om met andere gemeenten te vergelijken of te berekenen voor een of meerpersoonshuishouden klikt u hier: lokale woonlasten calculator

Slimme energiemeters niet altijd zo slim

Volgens de Woonbond blijkt uit een test dat de nieuwe slimme energiemeters , die steeds meer overal geïnstalleerd worden , niet altijd juist de hoeveelheid stroom en gas meten. Lees meer hierover in bijgaand Woonbond bericht.  Omdat wij in de ALV aandacht hebben gegeven aan veel energiezuinige tips vonden wij het op zijn plaats om u ook het laatste nieuws over dit soort meters te geven. Uiteindelijk gaat het bij de slimme meter erom dat mensen bewuster worden van hun energieverbruik.

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/slimme-energiemeters-laten-steken-vallen

Wat verandert er voor huurders in 2017?

 

https://www.woonbond.nl/nieuws/wat-verandert-huurders-2017

De Woonbond heeft aan het eind van dit jaar duidelijk op een rijtje gezet wat er voor huurders verandert in 2017. In bovenstaande link kunt u alles lezen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van dit jaar zijn:

– Als er een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast door de verhuurder geldt er nog maar 1 inkomensgrens waarboven die verhoging gerekend wordt. ( in 2016 waren dat twee inkomensgrenzen wettelijk gezien)

-Inkomensafhankelijke huurverhoging mag niet geheven worden bij personen die in 2017 al de AOW leeftijd bereikt  hebben en verder niet bij huishoudens die bestaan uit 4 personen of meer.