Categorie archief: nieuws HVB

Bijeenkomst 15 mei 2018: prestatieafspraken 

Op 15 mei hielden Huurdersvereniging Brederode samen met Bewonerskern Pre de eerste themabijeenkomst over de PRESTATIEAFSPRAKEN voor huurders in de gemeente Bloemendaal. Zij werden ondersteund door de corporaties Brederode Wonen en Pre Wonen en gefaciliteerd door de gemeente Bloemendaal.

De prestatieafspraken worden jaarlijks door de gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers gemaakt. In de afspraken staan onderwerpen als betaalbaarheid, duurzaamheid, beschikbaarheid van woningen, nieuwbouw, wonen & zorg, leefbaarheid etc.

De huurdersverenigingen willen de mening van hun leden inbrengen bij deze afspraken. Hiervoor werd deze bijeenkomst georganiseerd en goed en met enthousiasme bezocht.

Van de 45 aanwezige huurders gaf 95% na de bijeenkomst aan een volgende keer weer te willen komen. Daarnaast kregen de huurdersvertegenwoordigers reacties van mensen die graag hadden willen komen, maar gezien het tijdstip niet konden of huurder in Velsen zijn. Aan deze mensen werd uitgelegd dat de bijeenkomsten de ene keer ‘s avonds en een andere keer weer overdag gehouden worden. Dit om ook huurders tegemoet te komen die ‘s avonds liever niet van huis gaan. En dat er voor de huurders in Velsen in 2017 een bijeenkomst is geweest.

Misschien volgend jaar weer een bijeenkomst in Velsen of als dat lukt zelfs beide gemeenten? Dat moet nog blijken uit de eindevaluatie over deze ronde en de uiteindelijke opbrengst binnen de prestatieafspraken.

U ontvangt op een later tijdstip meer informatie hierover.

Bent u niet aanwezig geweest op de bijeenkomst maar wilt u wel uw mening geven over de stellingen? Dat kan. Begin juni komen de stellingen aan bod in de digitale enquête van de huurdersvereniging. Ontvangt u deze enquête nog niet? Geeft u zich dan op via: huurdersverenigingbrederode@gmail.com

Contact met onze leden via e-mail

In 2018 zijn wij bezig onze leden op een nieuwe manier te benaderen: namelijk via een digitale nieuwsbrief en digitale enquêtes.

Deze nieuwe vorm gaan wij toepassen naast de huidige middelen. Deze blijven dus gewoon bestaan.

Op 16 februari is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Heeft u deze niet gekregen? Misschien hebben wij geen (juist) e-mailadres van u. Wilt u ons uw e-mailadres toesturen op huurdersverenigingbrederode@gmail.com? Dan controleren wij of u goed in ons systeem staat.

U kunt zich op elk moment ook weer afmelden voor het digitale contact.

Wij bedanken iedereen die inmiddels gereageerd heeft en zich heeft opgegeven voor onze enquête .

2018 speerpunten van Huurdersvereniging Brederode

In 2018 spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

-prestatieafspraken tussen de verhuurder, HVB en de gemeenten.  Wij voeren overleg met de gemeente Bloemendaal en met de gemeente Velsen.

-meer contact met onze achterban

Wij gaan dit jaar onze achterban actief benaderen. O.a. via een digitale mailing waarin periodiek uw mening over een onderwerp wordt gevraagd. De eerste mailing is inmiddels, in februari , verzonden.

Terugblik op onze ALV van 13 maart en vooruitblik

Dinsdag 13 maart wat het weer tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er stond een belangrijk punt op de agenda, de statutenwijziging, waarmee de leden van HVB het stemrecht krijgen om via het HVB bestuur hun bindend advies uit te brengen bij een eventuele fusie door Brederode Wonen met een andere corporatie.

Hoewel Brederode Wonen aangeeft niet in fusieonderhandelingen te zijn blijft elke keer dit punt, de angst voor fusie, reden voor leden van Brederode Wonen om tegen de omvorming ( van vereniging naar stichting) te stemmen. Enkele huurders gaven aan te vrezen door de omvorming hun invloed bij een eventuele fusie te verliezen. Binnen een stichting zijn er immers geen leden en is er hierdoor geen stemrecht meer. Deze invloed moeten zij dan via de HVB kunnen uitoefenen. HVB nam deze angst van haar leden serieus en kwam met een statutenwijziging. Hiermee krijgen de leden van HVB hetzelfde stemrecht als dan van de huidige ALV binnen de vereniging Brederode Wonen. Na een inleiding door de voorzitter en het beantwoorden van nog enkele vragen bleken de leden de nieuwe invloed te waarderen. Alle aanwezigen stemden unaniem VOOR de statutenwijziging. Dit maakt dat het bestuur van HVB bij een eventueel in de toekomst voorgenomen fusie van Brederode Wonen met een andere corporatie haar leden moet laten stemmen over het bindende advies.

Wij zijn er als bestuur van overtuigd dat met deze wijziging in onze statuten de maximaal haalbare invloed van onze leden is gewaarborgd. Wij willen hierbij ook onze waardering uitspreken voor de opbouwende kritische inbreng van enkele onzer leden bij dit onderwerp.

 

Waarom statutenwijziging bij Huurdersvereniging Brederode?

Waarom die statutenwijziging?

Zoals u in de uitnodiging voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering kunt lezen, staat daarin een statutenwijziging geagendeerd. Mogelijk vraagt u zich af waarom, vandaar hier een korte uitleg.

Huurdersvereniging Brederode heeft geluisterd naar haar leden en heeft gemerkt dat een aantal mensen te weinig vertrouwen heeft in de invloed van de huurdersvereniging als het gaat om rigoureuze voorgenomen besluiten van de verhuurder, zoals bijvoorbeeld een fusie. Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om de invloed van haar leden te waarborgen door middel van een aanpassing van de statuten.

Bij een voornemen tot fusie is Brederode Wonen verplicht advies te vragen aan HVB. In dit geval heeft HVB in plaats van ‘gewoon’ adviesrecht, instemmingsrecht en gaat de fusie bij een negatief advies niet door, tenzij daardoor het voortbestaan van Brederode Wonen in het geding zou zijn.

De door het bestuur van HVB voorgestelde wijziging, na instemming door de leden opgenomen in onze statuten, waarborgt dat de leden verplicht moeten worden geraadpleegd bij een eventueel voornemen tot fusie. Zij kunnen, ongeacht de mening van het dan zittende bestuur, hun veto over de fusie uitspreken.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u bij ons terecht.

Contact met onze leden via email

Zoals u in onze berichten hebt kunnen lezen, gaan wij in 2018 onze leden op een nieuwe manier benaderen. Via een digitale nieuwsbrief en digitale enquêtes.

Deze nieuwe vorm gaan wij toepassen naast de huidige middelen. Deze blijven dus gewoon bestaan.

Op 16 februari is de eerste nieuwsbrief verstuurd. Heeft u deze niet gekregen? Misschien hebben wij geen (juist) e-mailadres van u. Wilt u ons uw e-mailadres toesturen op huurdersverenigingbrederode@gmail.com? Dan controleren wij of u goed in ons systeem staat.

U kunt zich op elk moment ook weer afmelden voor het digitale contact.

Standpunt HVB over omvorming van Brederode Wonen

Brederode Wonen is voornemens om te vormen van vereniging naar stichting. De duidelijke motivatie vindt u op hun website. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft het standpunt dat de huurdersvereniging voldoende invloed heeft, o.a.  middels haar adviesrecht en wat eventuele fusie betreft zelfs instemmingsrecht. De Veegwet geeft een onnodige schijn van inspraak door aan de ALV van de vereniging Brederode Wonen zogenaamd meer bevoegdheden te geven. Het bestuur is van mening dat de omvorming naar stichting een positieve ontwikkeling is voor een  efficiëntere bedrijfsvoering van Brederode Wonen. De mogelijke gevolgen van de nieuwe Veegwet hebben juist een negatieve invloed op de efficiëntie van de bedrijfsvoering en ook in financieel opzicht hebben zij een onnodig negatief effect. Het bestuur van Huurdersvereniging Brederode heeft samen met de Woonbond en een juriste uitgebreid naar de materie gekeken voordat het dit standpunt innam. De leden van het bestuur die lid zijn van de vereniging Brederode Wonen zullen dan ook vóór de omvorming gaan stemmen.

Informatie avond HVB -BW 4 april

HVB en BW kijken terug op een goed bezochte avond met circa 60 bezoekers.

Besproken werd o.a. de financiële situatie bij Brederode Wonen en hoe HVB overlegd heeft met Brederode Wonen over het huurbeleid 2017. Ook werd uitgelegd hoe huurverhogingen worden vastgesteld en wat de landelijke regels zijn. Een van de regels is de huursombenadering. Over dit onderwerp vindt u een duidelijk filmpje op de site van Brederode wonen.

Tijdens de overleggen die HVB met Brederode Wonen in het najaar van 2016 heeft gevoerd is het uitgangspunt: “gelijke kwaliteit voor gelijke prijzen” vastgesteld. Dat betekent dat huizen van gelijke kwaliteit in principe zoveel mogelijk dezelfde huur zouden moeten hebben.  Dus bijv. binnen 1 straat met dezelfde woningen is het streven de huurverschillen onderling kleiner te maken. Een huurder die een streefhuur heeft die onder de 55% zit krijgt in 2017 een iets hogere huurverhoging dan bijv. een huurder die een streefhuur heeft van 75%. Huurders die een huur betalen die boven de 75% streefhuur ligt krijgen alleen een inflatieverhoging. (0,3%)

De huurverhogingspercentages voor dit jaar vindt u op de site van Brederode Wonen. Er is dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging voor de huurders van Brederode Wonen.

Ook werden kort de gevolgen van de Veegwet aangestipt. HVB zal in de komende maand met meer informatie hierover komen. Op dit moment zijn wij bezig uit te zoeken wat de gevolgen van deze wet precies zijn en hoe daar het beste mee omgegaan kan worden.

HVB hoopt meer informatie over diverse onderwerpen dit jaar te kunnen geven aan alle huurders van Brederode Wonen.

Bent u nog geen lid, geef u dan nu op als lid. U kunt uw stem dan ook laten meetellen, en u bijvoorbeeld opgeven voor ons ledenpanel.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze avond: aarzel niet en bel, mail of schrijf ons.